Tudnivalók

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Salonic International Kft.

 • A cég rövidített elnevezése: Salonic International Kft.
 • A cég elnevezése: Salonic International Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A termék neve: Salonic (online naptár és ügyviteli rendszer)
 • A cég székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
 • Iroda: 1136 Budapest, Pannónia utca 18.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-356924
 • Adószám: 27916379-2-41
 • EU adószám: HU27916379
 • Bankszámla vezető bank: Wise
 • Bankszámlaszám: 12600016-13420525-33623407
 • Képviselő: Bogdán Dávid
 • Email: [email protected]

mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő között az online szolgáltatásként bérelhető Salonic ügyfélkezelő ügyviteli rendszer használatára vonatkozó feltételeket.

A Salonic International Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Megrendelő közötti a fentiekben megjelölt termék használatára vonatkozó szerződés a Szolgáltató általi ajánlat változatlan tartalmú elfogadásával, adott esetben a termék ingyenes használatára vonatkozó próbaidő lejártát követően annak az ajánlat elfogadásával egyenértékű továbbhasználatával jön létre. A szerződés létrejötte egyben az ÁSZF Megrendelő általi elfogadását is igazolja.

A Salonic ügyviteli rendszer élesítése a Megrendelő által az első díjbekérőben meghatározott díj megfizetésével (jóváírásával) indul illetve ezt követően kezdi meg a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtást.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Megrendelőket.

A Szolgáltató biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Megrendelő számára a http://www.salonic.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ címen folyamatosan elérhető.

1. Teszt igénylés

A Szolgáltató által működtetett online időpontfoglaló ügyviteli rendszer (Rendszer) szolgáltatásai 30 napra ingyen elérhető (tesztelés, megismerés céljából) mindazok számára, akik érvényesen regisztrálnak a Salonic weboldalán, valamint jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek.

A regisztrációval a Megrendelő elismeri, hogy

 • A 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője,
 • és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A Megrendelő nem veheti igénybe a Salonic ügyviteli rendszert, ha olyan vállalkozás támogatására, mely törvénytelen tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet, amelyet a Szolgáltató erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart.

A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a teszt Megrendelő által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Megrendelőt a Salonic online szolgáltatásának használatából kizárni.

A regisztrációt követően Megrendelő egy aktiváló kódot tartalmazó SMS-t kap. A Megrendelő regisztrációját a véletlen feliratkozások elkerülése érdekében kizárólag az SMS kód megadásával aktiválhatja.

2. Bérleti díj

A Salonic ügyviteli és időpontfoglalási rendszer egy egyéni és csoportmunkát támogató online szolgáltatás.

A szolgáltatás havi díja a salonic.hu weboldalon a rendszer paramétereinek, igényeinek (üzlet száma, munkatársak / naptárak száma) kitöltése után mindenki számára megtekinthető.

A rendszer későbbi bővítése bármikor, megrendelő kérésére e-mail útján jelezve lehetséges.

A Szolgáltató vállalja, hogy az általa kiállított elektronikus számlákat az ügyfél számára megőrzi, azt rendszerében folyamatosan elérhetővé teszi. ügyfél elfogadja az elektronikus számlázási rendszert.

2.1. Salonic ügyviteli rendszer 30 napos ingyenes próbaidő

Minden először regisztrált Megrendelő számára a Salonic ügyviteli rendszerének igénylésekor a Szolgáltató 30 napos ingyenes próbaidőt biztosít a Megrendelő által paraméterezett használati feltételeknek megfelelő rendszerhasználattal (testre szabható).

Ez alatt az időszak alatt a Salonic ügyviteli rendszer minden alapfunkciója a normál használati feltételeknek megfelelően működik, az teljesértékű rendszerként használható. A próbaidő alatt a bizonyos, feláras - extra - szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan érhetőek el.

Az ingyenes próbaidőszak végén a Salonic ügyviteli rendszer működése a Megrendelő részére amennyiben másként nem rendelkezik, külön indoklás nélkül leáll. A bevitt adatok nem vesznek el, azok kiexportálhatók, illetve a szolgáltatás megrendelése esetén a Megrendelő online rendelkezésére állnak.

2.2. Salonic ügyviteli rendszer bérleti díjak fizetési módja

A bérleti díjat a Megrendelő előre fizeti meg a Szolgáltató számára. A bérleti díj fizetése a Megrendelő számára választható (havi-éves) módon történik. A befizetett összeget a Szolgáltató tartja nyilván, és Megrendelő számára a fizetési időszaknak megfelelően (havi-éves) rendszerességgel biztosít elszámolást az aktuális egyenlegéről. A Megrendelő a befizetést online bankártyás fizetéssel kezdeményezheti a Salonic International Kft. részére. A bérleti díj megfizetése attól a naptól esedékes, amikor a Megrendelő a szolgáltatást megrendeli.

Az online szolgáltatásként bérelhető Salonic ügyviteli rendszer bérleti díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiek során a fejlesztéseket, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elkészítését, és a kiszolgálótól független helyen történő tárolását.

A bérleti díj magában foglalja a csomaghoz tartozó megrendelőben meghatározott havonta küldhető SMS darabszámot. Az ingyenes SMS értesítések kizárólag Magyarországi mobiltelefonszámra vonatkoznak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az ingyenes SMS értesítések használatának elmaradása az adott távközlési szolgáltató érdekkörében felmerült okból következik be.

A rendszeres bruttó bérleti díj a választott előfizetési konstrukció alapján kerül kiszámításra az 2. pontban foglaltak szerint.

A Megrendelő a befizetést Forintban végzi a Szolgáltató számlájára. A bérleti díj tartalmazza az általános forgalmi adót és a kötelező terheket. A bérleti díj tartalmazza az ügyfél és feladat kezelését, a napi adatmentést, korlátlan számú belépést a Rendszerbe, garantált ügyfélszolgálati segítséget, biztonsági felügyeletet, a folyamatos fejlesztéseket.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). A Szolgáltató részére bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek, azonban a Megrendelő kérésére történő felfüggesztés esetén a felfüggesztési időszakban nem kerül számlázásra a rendszer.

Előfizetési konstrukciók elérhetőek az alábbi oldalon: https://www.salonic.hu/arak

3. A Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató a Megrendelő számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető ügyviteli rendszer működését 0-24 órában. A Salonic garantálja, hogy a Megrendelő által felvitt adatok a rendszerből illetéktelenek részére nem kerülnek ki és azokat az adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Amennyiben Megrendelő késedelmes információ szolgáltatása, vagy más okok miatt a Salonic - saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, Salonic köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt.

Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná.

Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartás alkalmanként 4 óránál nem lehet hosszabb. A rendszeres karbantartások száma félévente nem haladhatja meg a 40 órát. A Szolgáltatás szünetelésével nem járó karbantartást Szolgáltató korlátlan időtartamban végezhet. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartási idő nem számít bele a rendelkezésre állási idő számításába.

Salonic a Szolgáltatás átmeneti szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkákról Megrendelőt a munka megkezdését megelőzően legalább 24 órával a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint tájékoztatja. A tájékoztatásban Szolgáltató köteles ismertetni a rendszeres karbantartás célját, valamint, hogy a szünetelés várhatóan mikor és milyen időtartamban következik be.

3.1. Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató a Megrendelő (k) magatartásáért más Megrendelőkkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A Salonic nem vállal semmilyen felelősséget olyan - elsősorban számítástechnikai vírus okozta - károkért, amelyek a Megrendelő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött hírlevelek megnyitása során keletkezett. A Salonic szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért, illetve adatvesztésért, elmaradt időpontokért. Ügyfelekért, melyek nem jelennek meg az előre egyeztett időpontban, nem kézbesített SMS és E-mail üzenetekért, emlékeztetőkért.

Kizárt a Salonic felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a weboldal (Rendszer) - szolgáltatás - szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Megrendelő a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

3.2. Kártérítési felelősség

A Salonic jelen szerződésben meghatározott előnyökre, illetve a díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb 2 (azaz Kettő) havi díjnak megfelelő összeg erejéig vállal.

Teljesítés során a Salonic alvállalkozót vehet igénybe.

3.3. Alvállalkozó bevonásának feltételei

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • A Salonic jelen szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni;
 • A Salonic gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a Salonic által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

Jelen szerződés teljesítése során a Salonicnak nem kötelezettsége (felelőssége) a Megrendelők hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

A Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. - a továbbiakban: anyagok) - ide nem értve a Megrendelők által a Salonic rendelkezésére bocsátott anyagokat a Salonic kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak - akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő - felhasználására kizárólag a Salonic előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Weboldalon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

4. Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő köteles a Salonic szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat a Szolgáltató-nek határidőre megfizetni. Megrendelő köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Salonic részére biztosítani.

Megrendelő kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. A Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. A Szolgáltató Kft. jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Megrendelő a rendszer használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

Karbantartási célból a Salonic üzemeltető személyzete jogosult Megrendelő Salonic ügyviteli rendszerébe bejelentkezni.

5. Magatartási kódex

Megrendelő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi az alábbiakat:

5.1. Zéró tolerancia SPAM küldéssel

A Salonic a spammel kapcsolatban a zéró tolerancia elvét vallja. A nemzetközileg elfogadott meghatározás alapján minden tömegesen és kéretlenül kiküldött email spamnek minősül, az engedélykérő emaileket is beleértve.

Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó magyar jogi szabályozás szerint [2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)] csak annak küldhető elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (pl.: SMS, MMS, fax, E-mail) útján elektronikus hirdetés, aki ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

A Szolgáltató nem vállal felelőséget a Megrendelő által a Salonic rendszeren keresztül ügyfeleinek eljuttatott kéretlen hírlevelek, SMS-ek kiküldéséért.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő Salonic rendszerén keresztül tömeges email küldés funkció letiltására, illetve a spam bejelentések mennyiségétől és az eddigi email kiküldési történetétől függően Megrendelő hozzáférésének felfüggesztésére.

5.2. Hírlevél listák

A Salonic rendszeréből reklámcélú email kizárólag olyan címre küldhető, melyek tagjai engedélyezték, hogy a feladótól az adott témában kifejezetten neki és kifejezetten az adott tartalom küldésére adtak hozzájárulást.

5.3. Spam bejelentés elkerülése

Megrendelő mindent elkövet annak érdekében, hogy üzeneteire ne érkezzen spam bejelentés. Többek között alkalmazza az alábbi megoldásokat:

 • Amennyiben első reklámcélú üzenetét több hónappal a feliratkozás után küldi ki, előfordulhat, hogy a címzettek már nem emlékeznek arra, hogy hozzájárulást adtak a hírlevélre, és spam bejelentést tesznek. Ennek elkerülése érdekében hasonló esetben Megrendelő emlékezteti a címzetteket arra, hogy ki ő, és hogyan jutott hozzá az elérhetőségükhöz.
 • Az ügyfelek adatainak importálásánál nem csupán átmásolja a levelezőrendszerében található email címeket egy Excel táblába, hanem az import előtt a fenti módon szelektálja a listát

6. Technikai feltételek

A Salonic SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) ügyviteli rendszer web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a https://app.salonic.hu lapon keresztül lehet bejelentkezni.

6.1. Bejelentkezés feltételei

 • Szélessávú internetkapcsolat;
 • Windows Internet Explorer 9.0+, Firefox 10.0+, Google Chrome 20.0+ vagy kompatibilis internet böngésző;
 • A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
 • Aktív Felhasználónév és jelszó ismerete;

6.2. Munkavégzés, használat feltételei

 • Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
 • Megrendelő befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, a Szolgáltató felé lejárt tartozása nem áll fenn.

7. Rendelkezésre állás

A Salonic garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít Salonic szolgáltatása számára. Az előre tervezett és bejelentett karbantartási idők nem számítanak bele ebbe az időintervallumba.

8. Adatmentés

A Salonic biztonsági biztosítékot garantál az esetlegesen előforduló hardver hibák, és környezeti-katasztrófák okozta adatvesztés elkerülésére. A webkiszolgáló tükrözött, redundánsan tároló merevlemez megoldással és szünetmentes áramellátással rendelkezik. A webkiszolgálón tárolt összes adat minden órában, valamint minden nap éjfélkor mentésre kerül, amely a Salonic Adatbázisának egészét tartalmazza a Rendszer esetleges összeomlás utáni visszaállítására.

9. Munkatársak elérési jogosultságának kezelése

A munkatársak Rendszer elérési jogosultságának kezelését a Megrendelő végzi az erre a célra kijelölt Adminisztrátor Megrendelővel. A Megrendelőnek lehetősége van a Salonic csomagnak megfelelő számú munkatársat hozzáadni, törölni illetve a meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

A Megrendelő felelőssége saját jelszavának és pinkódjának biztonságos tárolása. Ezért illetve az ebből eredő károkért a Salonic semmilyen felelősséget nem vállal.

10. Titoktartás, adatvédelem

A Salonic kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

A Szolgáltató és a Megrendelő a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállása alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Megrendelőt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A Szolgáltató a Megrendelő által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Megrendelők azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Megrendelő személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

A Szolgáltató köteles a Megrendelő személyes adatait a Megrendelő kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Megrendelő a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a Salonic a Megrendelő adatait 30 napig tárolja.

10.1. Naplóbejegyzések használata

A Salonic.hu weboldal úgynevezett naplóbejegyzéseket használ, mely naplóbejegyzések tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), a Megrendelő által használt böngésző típusát, az internetszolgáltatót, dátum/idő bélyegzőt, a hivatkozó és kilépő oldalak címét és a kattintások számát a Weboldal látogatása alatt.

Előbbiek célja, hogy a Szolgáltató ennek segítségével látogatási szokásokat elemezzen annak érdekében, hogy a Weboldal kezelése és adminisztrációja hatékonyabb legyen. A naplóbejegyzésekben tárolt adatok semmilyen módon nem kapcsolhatóak konkrét természetes személyhez.

A Salonic a Weboldalán úgynevezett anonim látogatásazonosítót (cookies) alkalmaz a Weboldal Megrendelői preferencia szerinti optimalizálása érdekében.

Előbbi alkalmazásokat, illetve az azokhoz kapcsolódó adatkezelést, műveleteket a Megrendelő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja.

10.2. A szolgáltatás nyilvános helyen történő használata

Amennyiben a Megrendelő a Salonic rendszert nyilvános helyen (pl. internetkávézó stb.) használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében különös gondossággal kell eljárnia (jelszavak védelme).

Ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek a Megrendelő által használt számítógéphez, az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani:

 • A bejelentkező képernyőn az Emlékezzen rám! mezőbe ne tegyen pipát
 • A böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását
 • Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava megadásakor
 • Jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra
 • Amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, változtassa meg azt
 • Ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban van a Salonic használata
 • A Salonic rendszert minden esetben a Kijelentkezés gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el

11. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

12. Szerződés megszűnésének esetei

A szerződést mindkét fél külön indoklás nélkül 15 napos felmondási idő alkalmazása mellett felmondhatja, mely kizárólag írásban - az [email protected] email címre, valamint a megrendelő által megadott e-mail címre küldött emailben - történhet. Ebben az esetben a Salonic 15 munkanapon belül és ellenszolgáltatás nélkül (amennyiben szükséges) segít és a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a Megrendelő által a Rendszerben rögzített adatokat CSV formátumban.

A Salonic azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Megrendelő az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 60 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 napot meghaladó vis maior esete;
 • ha a Megrendelő a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
 • ha a Megrendelő olyan magatartást tanúsít, amely a Salonic - illetve az egyes Megrendelők - jogos érdekeit, különösen a Salonic jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Salonic részéről nem várható el;
 • ha utóbb kiderül, hogy Megrendelő által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
 • ha Megrendelő a Salonicot egyéb módon megtéveszti.

A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott email címre küldött emailben - történhet. A Salonic rendszerben rögzített adatok tulajdonosa a Megrendelő, így a szerződés bármely fél általi felmondása esetén a bevitt adatokat a Salonic ingyen és 5 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja CSV vagy JSON (JavaScript Object Notation) formátumban, amint a Megrendelő rendezi a számláját.

A felek a szerződés megszűnésekor egymással szemben teljes körűen elszámolnak.

13. Vitás kérdések rendezése

Megrendelő esetleges panaszaival Salonicot az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel: telefon: +36 1 808 9165, email: [email protected].

A Megrendelő elfogadja, hogy a Salonic ügyfélszolgálata kizárólag a 30 napos tesztidőszakukat töltő Megrendelőknek, illetve az aktív rendszerrel rendelkező Megrendelőknek áll a rendelkezésére akiknek nincs számlatartozásuk, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt a rendszerük felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után.

Telefonon a Megrendelők hétköznap 10 és 15 óra között kereshetik fel a Salonic ügyfélszolgálatát.

A Szolgáltató-nek és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel.

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 60 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kiválasztásánál a mindekor hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény vonatkozó előírásait rendelik alkalmazni.

Budapest, 2020. május 29.

A Salonic fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére.