Tudnivalók

Adatkezelési tájékoztató

A salonic.hu adatkezelési tájékoztatója

A Salonic International Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelési tájékoztatója

 

 1. Bevezetés

 

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a

 

A cég rövidített elnevezése: Salonic International Zrt.

A cég elnevezése: Salonic International Korlátolt Felelősségű Társaság

A termék neve: Salonic (online naptár és ügyviteli rendszer)

A cég székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

Iroda: 1133 Budapest, Pannónia utca 18.

Cégjegyzékszám: 01-09-356924

Adószám: 32452499-2-41

EU adószám: HU32452499

Képviselő: Bogdán Dávid Ügyvezető

Email: [email protected]

 

a továbbiakban, mint – Adatkezelő vagy Salonic

 

a Salonic ügyfélkezelő ügyviteli Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) használatával kapcsolatban alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel érintettek, megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban. Az Adatkezelő elkötelezett, hogy a tevékenysége során teljes mértékben megfeleljen a személyes adatok kezelésére vonatkozó, alábbiakban ismertetett jogszabályok előírásainak.

 

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe

 

 • az Alaptörvényt;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Info tv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.);
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt;
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);

 

A Salonic Rendszerébe csak és kizárólag olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Megrendelő, vagy a Megrendelő Ügyfele önkéntesen bocsát a Salonic rendelkezésére, illetve amennyiben az adatok rögzítéséhez, feldolgozáshoz, valamint -felhasználásához hozzájárul.

 

Az Érintettek a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kijelentik, hogy az abban foglalt rendelkezéseket és tájékoztatásokat megismerték és elfogadták, az adatkezelésekhez hozzájárulásukat adják.

 

 1. A tájékoztató során használt fogalmak

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

 

 

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

Megrendelő: jelenti a Rendszert használó természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokat.

 

Ügyfél: jelenti a Megrendelő szolgáltatását igénybe vevők természetes személyeket.

 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, telefonszám és az e-mail cím;

 

Rendszer: jelenti a Weboldalon keresztül elérhető Salonic online ügyfélkezelő ügyviteli rendszert.

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Weboldal: jelenti a www.salonic.hu internetes honlapot.

 

 1. Adatkezelési alapelvek

 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megfelel a GDPR és az Infotv. adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni.

 

Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

 

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

Az adatkezelés elvei mellet, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az Adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az Érintetteket az adatkezelésről.

 

 1. A kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

  1. A Salonic Rendszer regisztrációhoz kapcsolódó adatok

Az Érintett az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalon tudnak regisztrálni a Salonic Rendszerbe.

 

A regisztráció megtörténtével az Adatkezelő az alábbi adatkezeléseket végzi.

 

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve/email címe/mobilszáma/az Érintetthez tartozó gazdasági társaság, vagy vállalkozási forma (brand) neve

Adatkezelés célja

a Salonic Rendszer használatához szükséges regisztráció létrehozása, Salonic profil létrehozása, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása,

Adatkezelés időtartama

az Érintett adat törlésre irányuló kérelméig, a Salonic előfizetés lemondásától számított 5 ideig, azaz a Ptk. szerinti általános elévülési határidőig.

 

  1. A Salonic Rendszer használatához, azaz az online időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

 

A Salonic tájékoztatja az Érintetteket, hogy az alábbi táblázatban meghatározottok adatkörök tekintetében az adatok elsődleges címzettje, illetve tényleges adatkezelője a Salonic Rendszert saját önálló tevékenységének támogatása céljából használó Megrendelő.

 

A Salonic az alábbi adatok tekintetében a Megrendelő adatfeldolgozójának minősül, így az adatokat a Megrendelő kezei, azok birtokába a Salonic adatfeldolgozóként jut.

 

A Megrendelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Megrendelőt haladéktalan tájékoztatási kötelezettség terheli a Salonic irányába, amennyiben Ügyfelei adattörlési kérelmet terjesztenek elő az irányába.

 

A Salonic a jelen pont keretein belül felhívja a Megrendelők és az Ügyfelek figyelmét a jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. pontjának a megismerésére.

 

 

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Vendég adatok:

teljes név/mobiltelefon szám/email cím/neme/életkor/születési dátum/névnap/nemzetiség/gyermekek száma

Gyermek adatok:

neve/neme/születési dátum/névnap

Kedvenc termék adat:

A Megrendelő által szabadon meghatározott tartalmú adatkörök a Megrendelő szolgáltatásának specifikációja, a Megrendelő ügyfeleinek igényei szerint.

Jegyzet:

A Megrendelő Ügyfeleinek a kiszolgálása során tetszőlegesen és esetlegesen felvett személyes adatok köre.

Számlázási adatok:

cégnév vagy számlázási név/adószám/székhely adatok

Adatkezelés célja

a Salonic Rendszer célszerű használata

Adatkezelés jogalapja

A Megrendelő Ügyfeleinek önkéntes hozzájárulása,

Adatkezelés időtartama

A Megrendelő adattörlésre irányuló kérelméig, vagy a Megrendelő saját maga által elvégzett adattörlésig, vagy a Salonic előfizetés megszűnésének pillanatában automatikusan.

 

  1. Hírlevél feliratkozás

Az Érintettnek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalon, illetve a Salonic Blogon keresztül van lehetősége az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni:

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve/email címe

Adatkezelés célja

az Érintett a hírlevél által értesülhet aktuális akciókról, ajánlatokról, valamint a Salonic Rendszer használatával kapcsolatban releváns tartalmakról

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

az Érintett törlésre irányuló kérelméig, hírlevél feliratkozás visszavonásáig, de legkésőbb a Salonic előfizetés lemondásáig.

 

  1. Salonic Marketing Kampányok

Az Adatkezelő időközönként ügyfélszerzés, illetve marketing célból különböző online felületeken (weboldal, aloldal, közösségi média) Salonic Kampányokat szervez. Az Érintettnek az e célra létrehozott online felületeken keresztül van lehetőségük megadni az alábbi adataikat és érdeklődésüket kifejezni az Adatkezelő szolgáltatása iránt.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve/email címe/telefonszáma

Adatkezelés célja

az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel szerződéskötés céljából

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

az Érintett törlésre irányuló kérelméig, de legkésőbb a hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

  1. Cookie-k

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely az Érintett számítógépe vagy a mobil eszköze merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az Adatkezelő cookie-kat használjon, amikor az Érintett a weboldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldal nem fog teljes körűen működni. Az Érintettek a Cookie Tájékoztató útján bővebb tájékoztatást nyerhetnek az Adatkezelő által használt Cookiek-ról.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Az Adatkezelő minden elemzési információt az Érintettre vonatkozó név, vagy más személyes adat nélkül tárol

Adatkezelés célja

az Érintett személyes beállításainak a tárolása

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

az Érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt cookie-kat

 

  1. Közösségi média

Az Adatkezelő a Salonic oldalt kezeli a Facebookon, illetve az Instagramon, továbbá a LinkedIn-en.

 

A Facebook oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az Érintett az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel. Az Adatkezelő Instagram oldalának vonatkozásában a „követés” vagy „follow” lehetőségre kattintva valósul meg adatkezelés, ahogy a LinkedIn oldal esetében is.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve, illetve felhasználói neve

Adatkezelés célja

 

tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről, eseményekről

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

Az Érintett a „dislike” vagy ”nem tetszik”, illetőleg „unfollow” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő Facebook vagy Instagram, vagy LinkedIn oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

 

  1. Partnerekkel történő szerződéskötések

Amennyiben az Adatkezelő és egy partnere között szerződés jön létre, úgy a felek megjelölik a szerződésben a kapcsolattartó azon személyes adatait, amelyek elengedhetetlenek a szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve/telefonszáma/beosztása/email címe

Adatkezelés célja

 

vállalkozások közötti kapcsolattartás, a szerződésekben foglaltak teljesülése 

Adatkezelés jogalapja

az adatkezelés a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges

Adatkezelés időtartama

a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő általános elévülési ideig

 

  1. Álláshirdetések

Az Adatkezelő anonim álláshirdetéseket nem ad fel, továbbá a kérés nélkül érkezett pályázatokat, amennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröli. Amennyiben a pályázó felvételre kerül, az adatkezeléshez hozzájárulást kér a pályázótól.

 

A sikertelen pályázat esetén az Adatkezelő – esetleges jövőbeli megkeresés céljából - megtartja az önéletrajzot, amennyiben az Érintett ehhez a kifejezett hozzájárulását adja.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Érintett neve, telefonszáma, email címe, lakcíme, beszélt nyelvek, végzettsége, korábbi munkahelyek, valamint az önéletrajzban szereplő, önkéntesen megadott személyes adatok

Adatkezelés célja

 

az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, a munkaviszony létrehozása

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

amennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröli

 

  1. Ügyfélszolgálati adatkezelés

 

Az Adatkezelő minőségbiztosítási okokból rögzíti az Ügyfélszolgálattal lefolytatott telefonhívásokat, a Weboldalon lefolytatott Facebook Messenger chat alapú kommunikációt. A telefonáló, mint Érintett, a hívás kezdetén tud az Adatkezeléshez hozzájárulni.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve, hangmása és egyéb, a telefon és chat beszélgetés alatt megadott személyes adatok

Adatkezelés célja

 

az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, minőségbiztosítás, a Megrendelő kiszolgálása, problémakezelés

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

az Adatkezelő a felvételt a telefonhívástól, chat kommunikációtól számított maximum 5 évig tárolja

 

 1. Salonic általi adatfeldolgozás

 

A Salonic a Megrendelők által a Salonic Rendszerbe bevitt Ügyféladatok tekintetében adatfeldolgozóként jár el.

 

A Megrendelők a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kijelentik és szavatolják, hogy a Salonic Rendszerbe bevitt személyes adatokat tartalmazó ügyféladatok kezelésére vonatkozólag megfelelő jogalappal rendelkeznek, az ügyféladatok kezelését mindenkor a vonatkozói hazai és közösségi jogszabályi előírások alapján végzik. A Salonic nem vállal felelőséget a Megrendelő adatkezelési gyakorlatáért, továbbá azért, hogy a Megrendelő milyen jogalapon jutottál hozzá az általa a Salonic Rendszerbe bevitt személyes adatokhoz.

 

A Salonic rögzíti, hogy ezen személyes adatokat kizárólag a Salonic Rendszer rendeltetésszerű használatának biztosítása, továbbá archiválás céljából rögzíti informatikai rendszerében, illetve azokat semmilyen további célra nem használja fel.

 

 1. Adatfeldolgozók

 

A személyes adatok egyes csoportjaihoz az alábbi adatfeldolgozók szükség szerint - a vonatkozó adatkezelési elveket szem előtt tartva - hozzáférhetnek.

 

Adatfeldolgozók

Elérhetőségek

Tevékenység

KNOX Kft.

www.anikoirodaja.hu

6044 Kecskemét, Kavics u. 6.

[email protected]

+36-30-2917494

könyvelés, bérszámfejtés

Innovative Group Kft.

www.innogroup.hu

9400 Sopron, Faller Jenő u. 1/b.

[email protected]

+36-70-9434745

marketing tevékenység, hirdetéskezelés, PR

Appendgo Kft

2112 Veresegyház Harmonia utca 29.

[email protected]

+36-20-4593302

programozás, fejlesztés

ITWave Solutions Kft

8184 Balatonfűzfő, Bugyogó Forrás utca 25. 1. em. 3. ajtó

[email protected]

+36-20-5685089

Informatikai támogatás, Rögzített vonalú hívások lebonyolítása, hívások tárolása

OTP Mobil Kft.

https://otpmobil.hu/

1143 Budapest Hungária körút 17-19.

[email protected]

+36-1-5100374

stratégiai partnerség, online fizetés és tranzakciók lebonyolítása

Billingo Technologies Zrt

https://www.billingo.hu/

1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

[email protected]

+36-1-5009491

online számlázás

KBOSS.hu Kft.

www.szamlazz.hu

1031 Budapest Záhony utca 7.

online számlázás

Paylike ApS

https://paylike.io/

P. O. Pedersensvej 14, DK-8200 Aarhus N

[email protected]

4 571 993 868

online fizetési tranzakciók lebonyolítása

Mailerlite

www.mailerlite.com

Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Hírlevélküldő program

Hotjar

www.hotjar.com

Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta

Honlap fejlesztési támogatói szolgáltatások

Sentry

www.sentry.io

Software fejlesztések támogatása

Rackforest Zrt

www.rackforest.hu

1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. a.

[email protected]

+36-1-2110044

tárhely szolgáltatás

Meta Platforms Ireland Limited

https://about.meta.com/

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

Social Media hirdetési felület, fiók, marketing és brandépítés

Atlassian

www.atlassian.com

Software fejlesztések támogatása

Hibridlevél Kft

www.hibridlevel.hu

1117 Budapest, Budafoki út 107-113.

[email protected]

Postai szolgáltatás alvállalkozói feladatainak teljesítése, postai küldemények feladása

Websupport Magyarország

www.websupport.hu

1132 Budapest,
Victor Hugo utca 18-22.

[email protected]

+36-22-787674

tárhely szolgáltatás

dr. Gyetvai Zalán ügyvéd

1011 Budapest, Fő utca 41. 3/2.

[email protected]

+36-70-6125054

Adatvédelmi tisztviselő, jogi szolgáltatások teljesítése

 

A fenti Adatfeldolgozókon túlmenően az egyes személyes adatokat az Adatkezelővel munkajogviszonyban vagy szerződéses jogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, azokkal műveleteket végezni. Jelen pontban nevezett személyek az adatokat bizalmasan kezelik, tekintettel arra, hogy az Adatkezelővel megkötött szerződéseik értelmében titoktartási kötelezettség terheli a Salonic alkalmazottait, illetve a Salonic részére szolgáltatásokat nyújtó szerződéses partnereket, mely értelmében a megismert adatokat a jogviszonyukra irányuló célokon túl nem dolgozhatják fel továbbá harmadik személy részére azokat nem továbbíthatják. Az adatkezelésben résztvevő személyek feladatait, hozzáférési jogait és kötelezettségeit a Salonic belső szabályzatban és adatfeldolgozói megállapodásokban szabályozza. Azok betartásáért a munkavállalók munkajogi, míg a szerződéses partnerek polgári jogi felelősséggel tartoznak.

 

 

  1. Google Analytics integráció

A weboldalon történt látogatásokról, valamint a Szolgáltatás használatáról technikai jellegű adatokat gyűjtünk a Google Analytics segítségével. Az Analytics által gyűjtött adatok (pl.: eszköz típusa, böngésző típusa, nyelvi beállítások, hivatkozó weboldal címe, böngésző eszköz IP címe és egyéb geográfiai adatok) névtelen, személyes adatoktól független módon kerülnek tárolásra és statisztikai elemzéseket szolgálnak a rendszer használhatóságának és marketingjének optimalizálása érdekében.

 

Megőrzés időtartama: a Google Analytics által gyűjtött anonim adatokat legfeljebb 3 évig őrizzük.

 

  1. Smartlook

A Smartlook segítségével a weboldal és rendszer felhasználói felületén történő kattintásokat, a látogatók viselkedését elemezhetjük anélkül, hogy az általuk rögzített adatokat tárolnánk. Ennek célja, hogy a felhasználói felületet tökéletesítsük, a rendszer használatát könnyebbé, érthetőbbé tegyük. Megőrzés időtartama: a Smartlook által gyűjtött anonim adatokat legfeljebb 1 évig őrizzük.

 

Smartlook: További információkat itt találsz:

Smartlook kikapcsolása az én eszközömön

 

  1. Hotjar

A Hotjar segítségével a weboldal és rendszer felhasználói felületén történő kattintásokat, a látogatók viselkedését elemezhetjük anélkül, hogy az általuk rögzített adatokat tárolnánk. Ennek célja, hogy a felhasználói felületet tökéletesítsük, a rendszer használatát könnyebbé, érthetőbbé tegyük. Megőrzés időtartama: a Hotjar által gyűjtött anonim adatokat legfeljebb 1 évig őrizzük.

 

Hotjar: További információkat itt találsz.

 

  1. Facebook

Weboldalaink a facebook.com közösségi médiahálózat beágyazott beépülő moduljait („plug-in-jeit”) is tartalmazhatják. A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve Facebook felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az önt érdeklő (azaz az ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.

 

Az adatok Facebook általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az önt megillető jogokról és rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat: http://www.facebook.com/policy.php

 

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook vagy a Twitter összekapcsolja weboldalunk felkeresését az ezeknél a szolgáltatóknál lévő felhasználói fiókjával, weboldalaink megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie az adott felhasználói fiókból.

 

 1. Adattovábbítás

 

Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint harmadik személyek részére nem továbbítja. Adattovábbításra kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben ehhez az Érintett kifejezetten és előzetesen hozzájárult, vagy, ha azt jogszabály előírja, vagy jogszabály erejénél foga azt hatóság kérelmezi.

 

 1. Adatbiztonság

 

Az adatok nyilvántartására szolgáló alapvető fórum az Adatkezelő informatikai rendszere.

Az Adatkezelő a fentiekben megnevezett személyes adatokat a társaság informatikai adatfeldolgozójának szervezén tárolja.

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban és az Infotv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatkezelő az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja az adatfeldolgozókkal szemben is.

 

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

 

A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.

 

Az Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy a saját belső adatvédelmi protokollját minden megbízottja és munkavállalója megismerje, és az abban foglaltaknak megfelelően végezze a személyes adatok kezelését.

 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

 

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő

 

Az Adatvédelmi tisztviselő ellátja az Adatkezelőt az adatvédelemmel kapcsolatos szakmai tanácsadással, ellenőrzi az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységet, valamint az illetékes hatósággal és az érintettekkel történő kapcsolattartással segíti az Adatkezelő működését.

 

Neve: Dr. Gyetvai Zalán ügyvéd

Email: [email protected]

Telefon: +36-70-6125054

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 42.III/2.

 

 1. Az Érintett jogai az adatkezelés során

 

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintetteket az alábbi jogok illetik meg:

 

Tájékoztatáshoz való jog

Megfelelő módom, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az érintett rendelkezésére kell bocsátani az Adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele.

 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás az adott adatkezelésről készült tájékoztatóban megjelölt elektronikus e-mail címen, postai úton, vagy telefonon is kérhető. Az Adatkezelő a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

 

 

 

 

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.

 

A törést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés

 • véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges;
 • jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

 

Az Adatkezelő továbbá törli az érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt.

 

A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé bizonyíthassák.

 

Az adatok helyesbítéséhez való jog:

Az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az Adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl.: .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

 

Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálnia kell az Adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

 

 

 

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

Az Érintett jogosult panaszával a NAIH-hoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: [email protected]) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 

 1. Záró rendelkezések

 

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokkal kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés új céljáról. Az új célból történő adatkezelés csak ezt követően kezdhető meg - amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás – ha az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az Érintett is hozzájárul.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató visszavonásig érvényes, személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységére, adatfeldolgozóikra, a foglalkoztatottakra, a tisztségviselőkre és a velük megbízási jogviszonyban állókra.

 

Az Adatkezelési Tájékoztatót évente, illetve a közösségi vagy hazai jogszabályváltozás esetén felül kell vizsgálni.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2023. október 1. napjától érvényes és hatályos.